7 december 2017

In Biddinghuizen is de vogelgriep uitgebroken.

Dat betekent:

  1. Vervoersverbod voor vogels in 10 km zone rondom Biddinghuizen, zie kaartje in bijlage.
  2. Het is verboden om huisdieren af- of aan te voeren van en naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte. Er geldt een uitzondering voor zover de dieren uitsluitend op een woonverblijf komen en niet in aanraking komen met gevogelte en geen toegang hebben tot plaatsen waar gevogelte wordt gehouden.
  3. Het is verboden om het erf en de stal van commerciële bedrijven te betreden, tenzij het hygiëneprotocol wordt nageleefd. De bezoekersregeling geldt ook voor andere houders van risicovogels zoals pluimvee, watervogels en loopvogels. Bezoek is alleen toegestaan als dat noodzakelijk is voor diergezondheid, dierenwelzijn of gezondheid van personen. Hierbij moet wel het hygiëneprotocol worden nageleefd. En de bezoekers moeten geregistreerd worden. Voor personeel geldt dat zij de stal mogen bezoeken als zij het hygiëneprotocol naleven en in de 72 uur voorafgaand geen ander bedrijf met commercieel gehouden gevogelte hebben bezocht.
  4. Voor hobbydierhouders van risicovogels geldt de afschermplicht in heel Nederland.
  5. Op de website van de NVWA staan de hygiëneprotocollen die door de NVWA zijn goedgekeurd.
  6. Bedrijven en particulieren, zoals hobbyhouders kunnen vragen hebben over de uitbraak van vogelgriep. Voor informatie kunnen zij bellen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het telefoonnummer is: 088 042 42 42.
  7. In overige situaties mogen Dierenambulances alle vogels vervoeren en mogen opvangcentra alle vogels aannemen onder voorwaarde dat dit zeer zorgvuldig gebeurt. Het opvangen van zieke wilde (water)vogels kan een groot risico met zich meebrengen. Bij een constatering van vogelgriep zal de hele opvang onverbiddelijk worden geruimd. Ook mogen opvangcentra alle vogels uitzetten.
  8. Indien meerdere zieke vogels op één plek worden gevonden, neem het zekere voor het onzekere: laat de vogels met rust en bel de NVWA (045-5463188).
20 april 2017

Stand van zaken vogelgriep 19 april 2017

 

De deskundigengroep dierziekten heeft op 19 april 2017 een nieuwe risicobeoordeling gemaakt voor de insleep van vogelgriep in Nederland. Het insleeprisico vanuit wilde vogels is ten opzichte van januari 2015 nog enigszins verhoogd, maar dit risico is ten opzichte van de laatste vergadering (7 april 2017) afgenomen. Bovendien zet de dalende trend met betrekking tot vondsten van besmette wilde vogels en besmette bedrijven in de Europese Unie nu duidelijk door. Ten opzichte van januari 2017 is het insleeprisico vanuit wilde vogels nu sterk verlaagd. Ook heeft de deskundigengroep de risicobeoordeling van het insleeprisico vanuit bedrijven uit de Europese Unie en vanuit Nederland naar beneden bijgesteld.

Op basis van deze beoordeling acht ik het verantwoord de landelijke maatregelen voor de preventie van vogelgriep verder af te bouwen. De risico’s zijn nu zodanig laag dat de ophok- en afschermplicht, het verbod op wedstrijden en tentoonstellingen met risicogevogelte, het verplichte één-op-één vervoer van of naar eenden- en kalkoenenbedrijven en de regels rond het afdekken en aanbrengen van strooisel op eendenbedrijven niet langer noodzakelijk zijn. Deze maatregelen worden daarom ingetrokken.

Alleen de verplichte hygiënemaatregelen rond het bezoek van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte blijven voorlopig van kracht (artikel 2a). Deze hygiënemaatregelen zijn van belang om de insleep van vogelgriep te voorkomen. Ook de pluimveesector onderkent het belang hiervan. Ik zal daarom samen met vertegenwoordigers van de pluimveesector bekijken of (onderdelen van) deze regelgeving moeten worden omgezet in permanente regels.

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken

10 maart 2017

Stand van zaken vogelgriep

De situatie in de Europese Unie blijft erg onrustig. Er worden nog volop besmette wilde vogels gevonden, bijvoorbeeld ook in het buurland Duitsland. Ook worden daar nog iedere week besmettingen op pluimveebedrijven vastgesteld. Qua aantallen uitbraken op pluimveebedrijven meldt Frankrijk op dit moment veruit de meeste. De uitbraken in Frankrijk concentreren zich in het zuidwesten, in hetzelfde gebied waar ook vorig jaar vogelgriepuitbraken waren. Maar ook in andere Europese lidstaten worden nog uitbraken gezien. Het verloop van het aantal vogelgriepgevallen bij wilde en gehouden vogels in de tijd blijft relatief stabiel.


De belangrijkste gegevens over de vogelgriepuitbraken in de Europese Unie komen uit het animal disease notification system (ADNS) (https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en ). De Europese lidstaten melden uitbraken van dierziekten in dit systeem en nationale overheden hebben toegang tot deze informatie.


De afgelopen maand leek de vogelgriepsituatie in Nederland enigszins tot rust te komen. Het laatste geval bij gehouden vogels was op 27 januari 2017 en de laatste besmette dode wilde vogel werd gevonden op 9 februari jl. Helaas zijn op 7 maart jl. twee gevallen van vogelgriep bevestigd bij kippen van hobbyhouders in de buurt van Purmerend. De vogels op beide locaties zijn inmiddels geruimd. Deze vondst betekent dat er nog steeds vogelgriepvirus in de omgeving aanwezig is. Ook heeft de deskundigengroep dierziekten deze week geconcludeerd dat het vogelgrieprisico ten opzichte van de vorige bijeenkomst op 22 februari 2017 niet is gewijzigd. Daarom is besloten de landelijke maatregelen met betrekking tot vogelgriep, waaronder de ophokplicht, in stand te houden.


De beslissing om de ophokplicht in stand te houden is geen eenvoudige. Vrije-uitloopbedrijven worden geconfronteerd met dalende prijzen voor de op hun bedrijven geproduceerde eieren. Maar gezien de beoordeling van de deskundigen is het onverantwoord de kippen weer naar buiten te doen. De kans op nieuwe vogelgriepuitbraken is groot.


De deskundigengroep dierziekten (http://www.deskundigengroepdierziekten.nl ) beoordeelt regelmatig het risico met betrekking tot de vogelgriepsituatie in Nederland. Deze deskundigengroep bestaat uit wetenschappers, en in geval van vogelgriep uit wetenschappers die uit verschillende invalshoeken expertise hebben op het gebied van vogelgriep: epidemiologie, virologie, diergeneeskunde, sectorkennis en ornithologie. De groep adviseert de staatssecretaris en het secretariaat wordt verzorgd door een ambtenaar van het Ministerie van Economische Zaken. De deskundigengroep baseert haar conclusies op de in de groep aanwezige wetenschappelijke expertise en op de meest recente informatie over uitbraken van vogelgriep in de EU (en elders in de wereld).

 

1 februari 2017

Situatie in Europa De situatie in Europa blijft onrustig. Zowel bij landen in de nabijheid van Nederland – Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk – als ook in enkele andere lidstaten van de Europese Unie zijn recent nog nieuwe uitbraken van vogelgriep bij pluimveebedrijven gemeld. Italië heeft op 23 januari jl. de eerste uitbraak van vogelgriep bij pluimvee gemeld. Daarnaast hebben veel lidstaten met vogelgriep besmette dode wilde vogels gemeld. Situatie in Nederland Sinds 25 december 2016 is er geen uitbraak van vogelgriep bij commercieel gehouden pluimvee meer geweest. Wel is op 24 januari jl. bij een hobbyhouder in Bemmel in Gelderland vogelgriep vastgesteld. De vogels op deze locatie zijn geruimd. Op 27 januari is een besmetting bij een hobbyhouder in Medemblik vastgesteld. De vogels op deze locatie zijn geruimd. De laatste gevonden dode besmette wilde vogel dateert van 20 januari jl. De laatste beschermings- en toezichtsgebieden, die rond Zoeterwoude en rond de uitbraak in Rees in Duitsland, zijn op resp. 26 en 27 januari opgeheven. Maatregelen Ook na het opheffen van de laatste beschermings- en toezichtsgebieden zijn nog steeds diverse landelijke maatregelen voor pluimveebedrijven van kracht. Een belangrijke maatregel om de kans op introductie van virus op pluimveebedrijven te verkleinen is de ophokplicht. Deskundigen in binnen- en buitenland zijn van mening dat dit een effectieve maatregel is. Ik heb op 9 november 2016 de ophokplicht ingesteld na de eerste vondsten van met vogelgriep besmette dode wilde vogels in Nederland. Op 23 januari jl. heeft de Deskundigengroep Dierziekten een risico-inschatting gegeven van de actuele vogelgriepdreiging in Nederland (www.deskundigengroepdierziekten.nl). De deskundigen geven aan dat ten opzichte van januari 2015 (de maand na de uitbraken in 2014 toen de ophokplicht werd opgeheven) het insleeprisico van het HPAI H5N8 vanuit de wilde watervogelpopulatie naar pluimveebedrijven nu hoger is. Dit wordt gestaafd door de recente besmettingen bij de twee hobbyhouderijen in Den Dolder en Bemmel op 11 en 24 januari jl. De situatie in ons omringende landen is evenmin stabiel, onder andere blijkend uit de recente uitbraken in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Daarom heb ik besloten de ophokplicht vooralsnog in stand te houden. De komende weken zal ik de situatie blijven volgen, ook in overleg met de deskundigen, om te bezien hoe lang verlengen van de ophokplicht veterinair gezien nodig is.

14 januari 2017

Op 28 december 2016 telde Nederland negen uitbraken van vogelgriep. Voor een actueel overzicht zie www.rijksoverheid.nl2. Ook andere Europese landen hebben uitbraken met hoogpathogene vogelgriep gemeld en het aantal landen met uitbraken neemt toe. Ook worden er nog steeds wilde vogels gevonden die besmet zijn met het virus. De verwachting is dat de dreiging van hoogpathogene vogelgriep type H5N8 vanuit wilde watervogels tot in het voorjaar van 2017 zal voortduren. Dit wordt door de deskundigengroep dierziekten en door de European Food Safety Authority aangegeven. Het risico van virusintroductie op pluimveebedrijven is dan ook onverminderd hoog. De landelijke maatregelen blijven voorlopig dan ook van kracht.

28 december 2016

Update vogelgriep: Artikel I De Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Biddinghuizen 2016 wordt ingetrokken. Artikel II Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt in werking op woensdag 28 december 2016 om 00.00 uur.

11 december 2016

Eindelijk is daar de duidelijkheid van het Ministerie voor Economische Zaken. 1. Dierenambulances mogen alle vogels vervoeren. Enige uitzondering: de vogels rond Biddinghuizen. Indien meerdere zieke vogels op één plek worden gevonden, neem het zekere voor het onzekere: laat de vogels met rust en bel de NVWA (045-5463188) 2. Opvangcentra mogen alle vogels aannemen onder voorwaarde dat dit zeer zorgvuldig gebeurt. Het opvangen van zieke wilde (water)vogels kan een groot risico met zich meebrengen. Bij een constatering van vogelgriep zal de hele opvang onverbiddelijk worden geruimd. 3. Opvangcentra mogen alle vogels uitzetten. Bent u benieuwd welke vogels een hoger risico lopen op besmetting? Hier vindt u de 48 in Nederland voorkomende doelsoorten: doelsoorten-webversie-A4

28 november 2016

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Biddinghuizen In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Naast de locatie in Biddinghuizen heeft het bedrijf ook drie locaties in Hierden en een locatie in Ermelo. Deze locaties worden preventief geruimd. In totaal gaat het om circa 180.000 eenden. Daarnaast wordt het pluimvee van een ander bedrijf met 10.000 vleeseenden preventief gedood omdat deze in een straal van één kilometer ligt van het besmette bedrijf in Biddinghuizen. De ruimingen wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het bedrijf in Biddinghuizen. Dit vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Landelijke maatregelen Ook de bezoekersregeling voor pluimveebedrijven wordt aangescherpt. Er gold reeds een verbod voor buitenstaanders om stallen te betreden. Deze maatregel wordt nu uitgebreid tot een verbod voor buitenstaanders om het erf te betreden. Bezoekers mogen alleen nog na strenge hygiënemaatregelen het erf betreden. Ook moet pluimvee klinisch worden geïnspecteerd binnen 24 uur voor vervoer naar een ander pluimveebedrijf. De staatssecretaris heeft eerder een aantal maatregelen genomen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Voor alle bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees en eieren geldt een ophok- en afschermplicht. Daarnaast moeten kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobbyvogels ervoor zorgen dat hun vogels niet in contact komen met wilde watervogels. Ook mogen bezoekers niet in contact komen met gehouden vogels. Verder geldt er een verbod op de jacht op watervogels en op jachtactiviteiten waarbij watervogels verstoord worden.

17 november 2016

Aanvullende maatregelen vogelgriep Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken neemt aanvullende maatregelen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken. Vanaf vandaag geldt een aangescherpte bezoekersregeling voor pluimveebedrijven. Dit betekent dat de stallen niet door buitenstaanders bezocht mogen worden, met uitzondering van bijvoorbeeld een dierenarts. Daarnaast moeten kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobby-vogels er voor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de gehouden vogels. Verder heeft de staatssecretaris een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels. Ook geldt er een verbod op de jacht op watervogels en op jachtactiviteiten waarbij watervogels verstoord worden.  De aanvullende maatregelen worden uit voorzorg genomen nadat pluimveebedrijven in Hongarije, Duitsland en Oostenrijk besmet zijn geraakt met het vogelgriepvirus H5N8. De getroffen landen hebben maatregelen genomen, zoals het ruimen van de vogels en de instelling van een vervoersverbod. Uit analyse van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit is gebleken dat er geen risicovolle transporten vanuit deze regio’s naar Nederland hebben plaatsgevonden.  Bij een aantal watervogels in het recreatiepark Plaswijckpark in Rotterdam is het vogelgriep type H5N8 vastgesteld. Deze vogels zijn inmiddels gedood. De andere vogels in dit park hebben tot nu toe geen verschijnselen van vogelgriep en worden binnen gehouden. De gezondheid van deze dieren wordt in de gaten gehouden. Het dierengedeelte is voor het publiek afgesloten.

Ophok- en afschermplicht De staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken heeft op woensdag 9 november 2016 voor heel Nederland een ophok- en afschermplicht ingesteld. Dit geldt voor alle bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten in het wild. De maatregel is uit voorzorg genomen nadat er in een aantal Europese landen bij wilde vogels vogelgriep van het type H5N8 is aangetroffen. Wat is er aan de hand? Zowel in Nederland als in een aantal andere Europese landen is bij wilde vogels hoog-pathogene vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld. Dit is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep. Daarom heeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken een ophok- en afschermplicht ingesteld voor alle bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees en eieren. Ook in België, Luxemburg en in delen van Duitsland is een ophokplicht ingesteld. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat pluimveebedrijven in Nederland besmet raken. Wat is de bron van de besmetting? De huidige vogelgriep, H5N8, wordt verspreid door wilde watervogels. Deze vogels trekken in het najaar vanuit Noordoost-Europa naar hun overwinteringsgebieden in Zuidwest-Europa. Zijn er bedrijven besmet? In Nederland zijn er geen besmettingen aangetroffen op pluimveebedrijven. Geldt de ophokplicht ook voor hobby-vogels? Er geldt geen ophokplicht voor hobby-vogels. Wel moeten eigenaren van hobby-vogels zoveel mogelijk voorkomen dat hun dieren in contact komen met wilde watervogels of met vogelpoep. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren onder te brengen in een ren of volière. Dit geldt ook voor dierentuinen en kinderboerderijen. Hoe kan ik herkennen of mijn vogels mogelijk zijn besmet met het H5N8-vogelgriepvirus? Als uw vogels zijn besmet met het H5N8-vogelgriepvirus worden de dieren erg ziek of gaan dood. Neem in dat geval contact op met uw eigen dierenarts. Kan ik mijn vogels laten vaccineren tegen deze variant van vogelgriep? Nee, het is op dit moment niet mogelijk om vogels in Nederland te laten vaccineren tegen deze variant van het vogelgriepvirus. Wat moet ik doen als ik een dode vogel vind? Mensen wordt geadviseerd dode wilde vogels niet aan te raken. Als u drie of meer dode wilde eenden, zwanen of ganzen of meer dan twintig andere vogels op één plek aantreft, kunt u dat melden bij de NVWA via het meldpunt dierziekten: 045-546 31 88. Voor overige vragen of meldingen kunt u bellen met het Klantcontactcentrum van de NVWA, 0900-0388. Hoe lang duurt de ophokplicht nog? De verspreiding van vogelgriep onder wilde vogels wordt in Nederland en Europa intensief gevolgd door deskundigen. Zodra zij het verantwoord achten, kan de ophokplicht weer worden opgeheven. Pluimveebedrijven moeten ophokken. Waarom geldt die verplichting niet voor particulieren? Alle houders van vogels moeten proberen contact tussen wilde vogels (met name watervogels) en gehouden vogels te vermijden. Op pluimveebedrijven worden grote aantallen vogels gehouden. Een besmetting op een pluimveebedrijf heeft grote gevolgen. Daarom is het nu voor pluimveebedrijven verplicht hun dieren binnen te houden. Is het H5N8-vogelgriepvirus gevaarlijk voor mensen? Er zijn geen aanwijzingen dat mensen met het H5N8-vogelgriepvirus besmet kunnen raken, maar dat kan niet geheel worden uitgesloten. Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu staat meer informatie over de relatie tussen dierziekten en mensen. http://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Aviaire_Influenza

6 juli 2016

Nieuws van het DWHC Tularemie (hazenpest) Hazen Begin dit jaar is hazenpest  vastgesteld bij een haas uit Friesland. Mensen In de eerste helft van 2016 is bij twee personen tularemie (hazenpest) vastgesteld.  De eerste patiënt kwam uit de provincie Utrecht, de andere uit de provincie Zuid Holland. Resultaten analyse ranavirus epidemie Na het vaststellen van de 1e uitbraak van het ranavirus in Nederland in het Nationaal Park Dwingelderveld in 2010, zijn de uitbraken in de periode 2011 – 2014 nader geanalyseerd. Het doel van de analyse was het verkrijgen van meer inzicht in het vóórkomen van het ranavirus, en te bepalen of er een karakteristiek beeld van de ziekte is. De resultaten van de analyse zijn gepubliceerd op PloS ONE. Vier verschillende ziekten gevonden als doodsoorzaak bij groenlingen De groenling staat dit jaar extra in de belangstelling bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). In het eerste kwartaal van 2016 zijn zestien meldingen van dode groenlingen en andere vinkachtigen binnengekomen. Zie voor meer informatie Website DWHC: www.dwhc.nl

18 mei 2016

Bij het zien van een hond (of ander dier) in een auto bij warm weer, is het advies om de eigenaar zo snel mogelijk te raadplegen. Is de eigenaar niet in de buurt en ook niet snel te lokaliseren, waarschuw dan zo snel mogelijk de politie en de dierenambulance. Mocht dat niets opleveren, dan kan een ruit worden ingeslagen om het dier te bevrijden. Het inslaan van een ruit om een dier te redden kan worden gezien als ‘zaakwaarneming’ (artikel 6:198) van het Burgerlijk Wetboek). Dat is een juridische constructie waarbij men optreedt in het belang van een ander. Stel dat bijvoorbeeld door een zware storm een aantal ruiten sneuvelt van het huis van de buurman die op vakantie is en u laat er nieuwe ruiten inzetten of u laat het dicht maken door middel van houten panelen, dan is dat ook zaakwaarneming. De kosten zijn in dergelijke gevallen voor de persoon wiens zaken u tijdelijk hebt waargenomen. Niets doen is namelijk strafbaar. In de Wet dieren (artikel 2.1 lid 6) staat : ‘een ieder verleent een hulpbehoevend dier de nodige zorg’. U bent dus feitelijk in overtreding als u een dier in nood niet helpt.

9 januari 2016

Ter verbetering van de financiële situatie van de FDN heeft het bestuur met ingang van 1 januari 2016 de statutaire mogelijkheid geopend om de FDN jaarlijks met een donatie te steunen. Als minimum bedrag per jaar geldt voor personen een donatie van € 20,- ;voor niet-commerciële instellingen € 40,- en voor bedrijven €75,-. De donatie geldt voor de duur van 12 maanden en eindigt daarna automatisch, tenzij  deze termijn verlengt door opnieuw een donatie over te maken. Hiertoe zullen wij in de 11e maand een herinneringsverzoek sturen. Wij hopen met deze mogelijkheid meer financiële ruimte te creëren voor ons beleid met betrekking tot de deskundigheidsbevordering van dierenambulancepersoneel in brede zin.

21 december 2015

Laatste nieuws wat betreft de VHD infectie bij konijnen: Voor opvangcentra is het goed te weten dat er een vaccin beschikbaar is, dat op dit moment alleen nog via Farmarts in Staphorst verkrijgbaar is in vrij grote doses. http://www.farmarts.nl/ O.a. door de Faculteit Diergeneeskunde wordt gewerkt aan een ruimere verkrijgbaarheid van vaccins in kleinere doses. De keuze om wel of niet te enten kan het beste met de eigen dierenarts besproken worden. DWHC nieuwsbrief december 2015 (Dutch Wildlive Health Centre) VHS en wilde konijnen Het Viraal Hemorragisch Syndroom (VHS),  ook vaak aangeduid met de (Engelstalige) afkortingen VHD (Viral Hemorrhagic Disease) en RHD (Rabbit Hemorrhagic Disease) is een ziekte die begin 90 ‘er jaren de konijnenpopulatie enorm heeft doen afnemen. Recent is bij tamme konijnen (van 3 verschillende locaties verspreid over Nederland) de nieuwe variant VHD-2 vastgesteld. Tot nu toe is deze nieuwe variant nog niet onder de wilde konijnen in Nederland aangetoond. In andere landen bleek dat dit ‘nieuwe’ RHD2-virus zich iets anders gedraagt dan zijn voorganger RHD1. Treft u dode wilde konijnen aan? Meld ze dan bij via het meldformulier op onze website. Geef hierbij duidelijk aan of het ‘verse’ dode konijnen (12 – 24 uur dood) of oudere waarnemingen betreft. Toxoplasmose bij eekhoorns Van de eekhoorns die in de herfst en winter van 2014 voor onderzoek bij DWHC zijn onderzocht, is meer dan de helft doodgegaan door toxoplasmose. Ook dit najaar werd weer bij een aantal van de onderzochte eekhoorns deze ziekte vastgesteld. De meeste andere dode eekhoorns waren door  lichamelijke verwondingen (o.a. verkeersslachtoffers) gestorven. Geen aanwijzing voor rundertuberculose bij dassen uit Nederland In Engeland zijn runderen en dassen besmet met Mycobacterium bovis, de verwekker van rundertuberculose. In Engeland is doorlopend discussie over de rol van dassen in deze problematiek. Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) verricht sinds 2008 pathologisch onderzoek op wilde dieren. Er was en is geen enkele aanwijzing voor het voorkomen van rundertuberculose onder dassen in Nederland, maar daarbij moet de kanttekening gemaakt worden dat tot 2012 dassen nauwelijks werden onderzocht. Hazenpest bij hazen Dit jaar is in totaal bij 14 hazen de ziekte hazenpest (tularemie) vastgesteld. De meeste (11) waren in een gebied rondom Akkrum. Daarnaast was nog een haas in Zuid-Friesland, Oost-Overijssel en Oost-Gelderland positief. Meer informatie over hazenpest bij hazen is de lezen op de website van DWHC www.dwhc.nl

12 december 2015

U heeft wellicht vernomen in het nieuws dat er een uitbraak is van een zeer besmettelijke virusziekte bij konijnen. De faculteit Diergeneeskunde geeft er meer uitleg over op hun site: http://www.diergeneeskunde.nl/nieuws/2015/12/08/sterfte-onder-konijnen-door-vhd